KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Misyonumuz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; güncel bilimsel bilgi birikimine sahip, toplumun sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmet sunma bilgi, tutum ve becerisine sahip, gerek meslektaşları gerekse hastalarıyla iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere saygılı, çağdaş tıbbın tanımına da uygun olarak hastalarına “biyo-psiko-sosyal” yaklaşabilen, kanıta dayalı tıp uygulamalarını günlük pratiğinde kullanabilen, kendini sürekli geliştirme isteğinde olan, bilimsel araştırmanın önemini kavramış, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamış ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olacak hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; öğrencilerine çağdaş tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunabilmek amacıyla güncel gelişmeleri sürekli takip eden, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak nitelikli bilimsel araştırmalar yapan ve bu özellikteki araştırmaları destekleyen, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunan ve toplumun ihtiyaçlarına göre dinamik bir biçimde hizmet yelpazesini çeşitlendirebilen,  nihayetinde tıp fakülteleri arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda yer alan bir tıp fakültesi olmaktır.

KSÜ Tıp Fakültesi Eğitiminin amacı:

Toplumun sağlık sorunlarını bilen, eğitim sürecinde hekimlik sanatının icrası için edindiği tüm bilgi, beceri ve tutumları meslek hayatında kullanabilen, sağlık hizmetini sunarken din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan topluma hizmet eden, çalıştığı kurumda ekip üyesi ve gerektiğinde lider olan, sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, literatürü takip edebilen ve bilimsel araştırmalar yaparak mesleğiyle ilgili literatüre katkı sağlayan hekimler yetiştirmektir.

KSÜ Tıp Fakültesi eğitiminin hedefleri:

Öğrencilerine fakülteye ilk adım attıkları andan itibaren hekimlik mesleğinin saygınlığını ve sorumluluğunu hissettiren

Teorik bilginin yanı sıra hekimlik sanatının gerektirdiği temel becerileri üst düzeyde kullanabilen hekimler yetiştirilmesini sağlayan

Tıp biliminin yanı sıra beşeri ve sosyal bilimlere ait davranış ve tutumlara sahip, entelektüel seviyesi yüksek, insani vicdani ve etik değerleri benimsemiş hekimler yetiştirilmesini sağlayan

Tıp bilimi dışında sanat ve spor gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ilgilenen hekimler yetiştirilmesini destekleyen

Yurtdışında eğitim imkânlarını da içeren, yurt içi ve yurt dışı farklı üniversitelerle işbirliği içerisinde olan, değişim programlarına sahip olan ve bu programları yoğun bir şekilde kullanan

Yatay ve dikey entegrasyonu sağlanmış, öğrencilerine kendi kendine öğrenme, bağımsız öğrenme, grup ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi sağlayan aktiviteleri barındıran, ulusal ve uluslararası yeterlilik programlarıyla uyumu sağlanmış

Amaç ve hedeflerle uyumluluğu gösterilmiş, güncel ve geçerli ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanan ve öğrenmeyi destekleyecek ölçme değerlendirme metotlarını da barındıran bir sınav sistemi kullanan

Dış paydaşların görüşleri de alınarak geniş bir katılımla şekillendirilen, öğretim üyesi ve öğrencilerden alınan geribildirimler ve tıp eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar doğrultusunda sürekli güncellenen

Öğrenmeyi destekleyecek şekilde laboratuar, laboratuar malzemesi, derslik, bilgisayar, geniş veritabanlarına sahip kütüphane hizmetleri barındıran, fiziksel imkânları yeterli ve güvenliği sağlanmış çalışma ortamı sağlayan

Akademik, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü

Tıp alanında ilerleyerek uzmanlık eğitimi ve akademik alanda yükselmeyi hedefleyen mezunlar yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim programına sahip olmaktır

KSÜ Tıp Fakültesinin araştırma amaçları:

KSÜ Tıp Fakültesinin araştırma alanındaki amacı başta kendi bölgesindeki ve ülke çapındaki sağlık sorunlarına yönelik olmak üzere Tıp bilimine katkı sağlayacak ve literatüre yön verecek bilimsel çalışmalara imza atmaktır

Araştırma alanındaki hedefler:

Toplumdaki sağlık sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalar yaparak KSÜ Tıp Fakültesinin yurt içi ve yurt dışı tanınmış, yüksek etki faktörüne sahip ve uluslar arası indekslerde taranan bilimsel dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin sayısını artırmak

Araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının bilimsel araştırma yapma olanaklarını iyileştirmek

Tıp fakültesi öğrencilerinin ve uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin araştırmalarda aktif bir biçimde görev almalarını teşvik etmek

Öğretim elemanlarının ve araştırma görevlilerinin bilimsel literatüre ve araştırma materyallerine erişimlerini kolaylaştırmak ve sağlamak

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisinin öncelikle yurtiçi indekslerde daha fazla taranan bir dergi olarak geliştirilmesi, daha sonra yurtdışı indekslerde taranan bir dergi olması yolunda çalışmaları hızlandırmak

Bölgesel ve ulusal yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantı, kongre, panel gibi bilimsel faaliyetlere katılarak, bu faaliyetlerde artan sayıda araştırmalar sunarak üniversitemizin bilimsel gücünü ve görünürlüğünü artırmak

Ulusal ve uluslararası projelere katılımın artırılarak çeşitli yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerle ortak projeler geliştirmek

Çok merkezli çalışmalara ve ulusal ya da uluslararası faz çalışmalarına katılımın artırılması

KSÜ Tıp Fakültesinin hizmet amaçları:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık hizmeti faaliyetlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sürdürmektedir. Hekim, uzman hekim ve yan dal uzmanlığı alanında hekim yetiştirmek için eğitim etkinlikleri yanı sıra KSÜ Tıp Fakültesinin hizmet alanındaki amacı; bilimsel ve etik ilkelerden asla taviz vermeden sağlık alanında bölgesinde güçlü bir sağlık kuruluşu olmak, bünyesinde barındırdığı her branştan konusunda uzman akademik personel ile her türlü hastalığın teşhis ve tedavisinin hem hasta hem de çalışan memnuniyeti odaklı bir anlayışla hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesidir.

KSÜ Tıp Fakültesinin hizmet hedefleri:

KSÜ Tıp Fakültesinin hizmet alanındaki hedefleri:

Güler yüzlü, çalıştığı birimin işleyişini bilen, hastayla iletişim yetenekleri gelişmiş, hasta haklarının ve mahremiyetinin bilincinde personeller bulundurmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek

Hastaya hizmet veren hekim, hemşire, sekreter ve diğer personelin güvenliğinin sağlandığı bir iş ortamı sağlamak

Bölgedeki diğer sağlık kuruluşları ile ortak eğitim faaliyetleri düzenleyerek tıpta sürekli öğrenme ve gelişimin bölgesindeki diğer sağlık kuruluşlarında da devam etmesini sağlamak

Bölgesindeki diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak

Tüm branşlarda yeterli sayıda akademik personel bulunmasını sağlayarak, bünyesindeki eksik branşların hızla ve yeterli akademik personel ile tamamlanmasını sağlayarak, ileri tıbbi işlemler, girişimsel işlemler, A grubu ameliyatlar, her türlü görüntüleme yöntemi ve cihazlarının temini, plazmaferez, organ nakilleri, diyaliz hizmetleri, tüp bebek …vb ileri işlemlerin yapılabilmesi için gerekli alt yapı olanaklarını sağlayarak il dışına hasta sevkini önlemek

Sık kullanılmayan tetkikler dahil olmak üzere gelişmiş laboratuar imkanlarını tesis etmek

Laboratuar ve kliniklerin hizmetlerinin akredite hale getirilmesi

Mevcut yatak ve yoğun bakıma imkânlarını artırmak, her zaman gelişmiş tıbbi cihaz ve yaşam destek üniteleriyle donanmış olmasını sağlamak

Hastaların teşhis ve tedavileri konusunda bilim dalları arasında iletişim ve multidisipliner yaklaşımı olan bir hastane olarak hizmet vermek

Hasta kayıtlarının elektronik olarak güvenle saklanması ve ulaşılmasına olanak sağlamak

Temizlik ve hasta bakım ve hasta yönlendirme-danışma hizmetleri konusunda gerekli altyapıyı sağlamak ve güçlendirmek

Afet, yangın … vb durumlara karşı hizmet içi eğitimler ve afet planları oluşturmak suretiyle hazırlıklı olmak

Engelli vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesini sağlayan kolaylıklar sağlamak ve sürdürmek

Koruyucu hekimlik, madde ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda da hizmetler veren bir hastane olmak şeklinde belirlenmiştir

 

>> Fakülte Tanıtım Broşürü

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı