KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Amaç: Fakültemizin misyon, ve vizyonuna uygun olarak ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve hizmetin geliştirilmesine yönelik stratejik amaç ve hedefleri belirlemek  ve gerçekleştirme noktasında dekanlığa yardımcı olmak.

Fakülte Kalite Komisyonu

1) Dekanın başkanlığında, kaliteden sorumlu Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Dekanın seçeceği altı  akademik ve bir idari personel ile öğrenci temsilcisi olmak üzere on kişiden oluşur. Komisyon üyeleri fakültede verilen hizmet ve faaliyetleri kapsayacak şekilde belirlenir.

2) Komisyon başkanı ve üyelerinin (Öğrenci temsilcisi hariç) görev süresi 2 (iki) yıldır. Öğrenci temsilcisinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi biten üye yeniden atanabilir. Komisyondan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine atanan üye, ayrılanın süresini tamamlar.

3) Komisyonun başkanlığını Dekan, bulunmadığı zamanlarda ise Dekan Yardımcısı yapar.

Birim Kalite Temsilcileri: Anabilim Dalı başkanları ve onun belirlediği kalite konusunda deneyimli bir öğretim üyesinden oluşur.

Görev ve sorumlulukları:

Fakülte Kalite Komisyonu’nun görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Üniversitenin ve Fakültenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek ve kalitesini geliştirmek.

b) Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,

c) Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında; katılımcılığa, Fakülte kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak,

Fakülte Kalite Komisyonu’nun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

a) Fakülte Kalite Komisyonu, iki ayda bir toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Komisyonu toplantıya çağırır.

b) Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir.

c) Fakülte Kalite Komisyonu’na gerekli bilgileri ve desteği sağlamak üzere, anabilim dalı başkanlarından ve onun belirlediği kalite konusunda deneyimli (varsa) bir öğretim üyesinden “Birim Kalite sorumlusu” oluşturulur. Birim kalite sorumlularının yapacağı çalışmalar ve hazırlayacakları raporlar, Fakülte Kalite Komisyonu’nun yapacağı değerlendirmelere, kalite geliştirme çalışmalarına ve hazırlanacak raporlara girdi teşkil eder.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı